manbet网页登录列表 回复 发帖 60元大礼包赢50Q币!

游戏软件汉化破解全集

相关搜索: 游戏软件, 脱壳
第一课   破解工具的介绍
1 ?* f9 R6 p( # N) k: g第二课   壳的介绍已经脱壳常用思路 ; t. Q’ @) V) T# s/ x7 N
第三课   手脱UPX的几种方法
# }; T2 d* ^, v0 m. f- e: Y第四课   手脱ASPack的几种方法 ! ~/ M, I! p- b: s4 z
第五课   手脱FSG的几种方法 7 n& ?. }, B” x7 H8 e9 b
第六课   手脱PECompact的几种方法 / }5 e1 R4 B/ S4 R& U; E: O’ W4 j6 s
第七课   手脱nspack(北斗) . t5 G+ B  t& |
第八课   手脱Yodas Crypter & F0 F5 E; K4 @. W8 l1 H! `
第九课   手脱Telock + {( i6 i; e$ q3 h5 p2 t
第十课   手脱PETITE和FSG 2.0   X) h9 B* f9 G6 k
第十一课   ESP定律与内存断点详解 $ ?. Y3 r0 o. `! b/ {6 ?
第十二课   附加数据的处理方法
5 r- ]’ _! t7 P’ x第十三课   程序自校验的解除方法 . l7 j- M5 y- F7
第十四课   手脱EncryptPE壳以及附加数据的处理
, P’ `& V5 `9 M, U6 x3 r第十五课   手脱Armadillo壳(穿山甲壳) 2 R/ W( n$ C! i’ 6 X
第十六课   进阶Armadillo壳 4 |6 W6 p3 H! m% O) w
第十七课   手脱Acprotect壳
* W2 i, b1 N; p* }/ s’ K; @第十八课   手脱ASProtect壳
: }8 |0 V) q( K8 J  r第十九课   带发修行 + g% E2 P2 o5 k$ M8 b$ t8 [4 I/ l( u
第二十课   两种方法“以自己的名字注册ASProtect加壳程序” 0 t) D) s0 ~, E- @& p
第二十一课  寻Stolen Code之Acprotect
– _( B, Z* S) _. H’ [. u$ T4 S4 }第二十二课  手脱ASProtect 1.31 05.18
) p% E, |& R3 V6 ]0 z! o9 @第二十三课  手脱Armadillo CopyMem-ll _Debug-Blocker
+ m. U& n2 [! M6 G) k第二十四课  菜鸟也脱SVKP ; ^8 l& C6 `$ d) s8 ~3 @
第二十五课  PE区段优化减肥
1 B/ B) c  B& [第二十六课  简单汇编基础㈠ 4 k8 {1 u3 Z” S/ M5 f+ a  M* u+ x
第二十七课  简单汇编基础㈡
/ 1 H% X3 M0 [9 p) |: l( f第二十八课  软件破解的思路㈠ ; p. l& Z, c- _, C. a& |
第二十九课  软件破解的思路㈡ ( D9 x/ v) S  U8 V$ m1 V5 v9 m* b
第三十课   软件的爆破㈠
8 ?/ m5 y+ @# m3 A9 v; Y第三十一课  软件的爆破㈡
  N- W2 [; J  U+ / R0 Z$ t第三十二课  软件的爆破㈢
– ]! P+ S9 j# [8 K0 第三十三课  破解补丁的制作 ! q( U3 b4 P$ y% D. @8 t3 B
第三十四课  注册码的追踪方法㈠
9 S3 H  z# J) g: v6 G, w第三十五课  注册码的追踪方法㈡ & f6 Z8 S. j. ) q( `. o9 U; E
第三十六课  注册码的追踪方法㈢ . `. |. n) @( K) c2 n
第三十七课  Delphi程序的破解㈠
( k/ P7 B. e) F- g第三十八课  Delphi程序的破解㈡
, n. |+ J. q+ G% z, r第三十九课  VB程序的破解㈠3 A3 p4 |$ ^  n) {‘ S3 n4 _4 l; x- B3 T$ A
第四十课   VB程序的破解㈡
9 ! A/ W  I+ t# `” – C4 y. _  K第四十一课  算法分析㈠
4 ^4 }  c9 x$ v3 C第四十二课  算法分析㈡9 [$ ?+ H! V* L’ k9 G
第四十三课  算法分析㈢
4 |9 n+ E* O* _2 y4 ?9 e第四十四课  内存注册机的制作
! V  ~! }- 9 [‘ G’ f第四十五课  内存补丁的制作
* ?% j0 [2 z( R2 m- H% {+ E3 N- o& r第四十六课  了解Delphi㈠
/ v+ s, K2 x  c% o0 |第四十七课  了解Delphi㈡/ {; j+ H0 V( C” Y* x
第四十八课  使用Delphi语言编写算法注册机
. q/ b9 r! f9 [0 ?* D2 N9 E1 J/ . ~第四十九课  黑鹰破解大师破解经验总结㈠2 b; P( K4 n) o1 L, `- v
第五十课   黑鹰破解大师破解经验总结㈡(完)第一课   学会欺骗_辨别欺骗PEID之两例
5 R  b, j2 s  z! t, G’ T/ V第二课   vfp_exeNc6.20内存型脱壳
+ ) F+ X’ Z8 l& W第三课   手动修改PE头_TeLock的IAT处理 ) X# W# m2 V1 h* ^9 E” ?: X
第四课   WinUPack脱壳分析_资源_PE头的修复
7 B2 |: J* q! }. O$ ], k第五课   EasyCHM脱壳去校验(很经典的校验)
% J! f3 L: D5 r1 {第六课   轻松解被MoleBox打包了的程序
7 Z; O; y6 j3 z% H: D第七课   类MoleBox打包程序 的脱壳
: A3 P’ X2 o+ W* V: D) I* c3 f& c* X第八课   手脱UP X的DLL
$ {5 2 [: `: i. U1 i# k2 h’ j! G$ q& A第九课   手 脱ASPack的DLL4 |  F/ w0 t9 `1 U; L9 B  i’ {! J
第十课   手动查找IAT_追踪注册码 ( U, C0 D) }: E0 G  [
第十一课  Armadillo All Of Protection 之一   @1 ~” z* ~& k2 I& g
第十二课  Armadillo All Of Protection 之二
0 v: g* [$ j’ @4 C第十三课  OD脱DOS下程序一例0 ]2 u7 W2 O, N/ k
第十四课  手脱Armadillo的DLL
6 C5 y) e” w) B7 N第十五课  快速修复DLL的重定位表法* P, {‘ f. g, N  g+ Y  }’ S7 c# d/ t$ K
第十六课  软件DIY之一& g+ S” R! Q% K” {6 p3 H* T’ m
第十七课  软件DIY之二
9 q; f$ n! i, s5 C/ ^第十八课  ASProtect 2.X SKE脱壳Patch注册名
+ X& b) _$ o& y2 H8 n5 K第十九课  ASProtect 2.X SKE脱壳破解
. i6 v2 J2 O6 S. Z+ ‘ s; j8 M第二十课  脱UPX_ARMadillo双层壳
7 r0 m. c/ S+ z’ L, S0 r  P, O第二十一课 不太一样的Armadillo脱壳破解
1 D) F; D; Y/ a第二十二课 IceLicense保护破解   i2 U” M( b) G( + I! z  O; b
第二十三课 VB程序脱壳去校验_破解
3 V’ X6 @: ]$ Y, |4 E第二十四课 不用ImportREC脱ACProtect 0 C; ^- ^* w& D# Q: p5 M
第二十五课 打开破解的思路之门
# c( N8 m* u0 a: p! D第二十六课 深度总结VB程序的破解思路# H1 j1 V) z8 I: z
第二十七课 深度总结Delphi_BCB程序的破解思路; o$ q” Q6 j! T- K: N/ S2 y
第二十八课 深度总结C类程序的破解思路
– o9 D; X+ I7 [‘ Z0 t第二十九课 易语言程序的破解思路; G# {. V, f  Q0 U
第三十课  重启验证之注册表类型
, i: l% Q6 V1 r4 b! o7 G. b) I2 e第三十一课 重启验证之ini文件类型1 c( p8 _( [7 {; n- ]
第三十二课 重启验证之其他类型; A; y% ?% t) s9 g# Q
第三十三课 SMC(不脱壳破解)之UPX介绍
# ^% g: p+ ]& V& A, D& X  j第三十四课 SMC(不脱壳破解)之ASPack介绍1 I( C9 d- ]9 Y  m” W
第三十五课 破解爽吧Q直播群发
5 n+ H1 Y% l6 c- a! j9 r$ ^8 H第三十六课 几种流行补丁工具的使用
0 h2 R3 m$ ~/ ?% j第三十七课 去启动框一例(90_通杀), d; g0 S2 h% Y/ G
第三十八课 Avast!杀毒软件注册码寻找途径) i/ d0 Q& X; I0 Q# Z) L’ k
第三十九课 Point-H破解法3 P& G+ D5 L5 H1 h” C1 J$ T
第四十课  破解泡泡卫星网络电视0 Q; H, C1 {5 {: y4 G
第四十一课 破解USBTrace7 C& R0 J7 V9 T
第四十二课 破解SuperCHM
– i0 {+ ~. M7 e: o第四十三课 迷你网络电视+ F; ?2 A# r  }
第四十四课 NXPowerLite破解
/ j$ W8 M& o1 o2 h0 ~% P第四十五课 某ASProtect 2.x软件脱壳破解1 A# @’ E$ z* g  Y: N8 O
第四十六课 联众台球圣手脱壳优化去试用框$ [0 s+ d$ a- l/ s- m- t
第四十七课 QQ任我发脱壳去校验破解+ q; c; M) B8 d
第四十八课 手动跟踪加密指针‘ l: s9 L- D+ p5 P* c5 e) x
第四十九课 某Armadillo软件的脱壳优化去校验破解
  j2 k& l& {$ l  d3 h第五十课  另一类IceLicense保护的破解 : ?4 t’ o’ b7 n
第五十一课 破解teltel超速拨号器
) a7 w) n  C  i第五十二课 国外的代理猎手脱壳(ASProtect 2.X)破解
: T8 A  W0 s; ?1 m! E第五十三课 打开从程序自带函数入手的思路
# U4 s- n’ q) c; R* `第五十四课 INI文件操作3例. F! e- ~9 T” J3 m, S. o” P0 C
第五十五课 异或类型的破解
. N% S- t. G7 ^6 q第五十六课 某软件的简单追码
) Z( q7 V% e1 S8 H/ P4 V! H第五十七课 DLL文件操作
$ J2 u4 Y” U1 z9 u, C+ F8 s第五十八课 CrC型的追码7 ?4 ?9 n2 Y, T
第五十九课 C类程序的经典断点$ ^( j* {. n” Y9 E” S- U2 n% |
第六十课  Code Splicing的手动识别
$ m’ A# P+ r6 Q0 O第六十一课 进行到底: u3 m, }5 W) z% H
第六十二课 Protections
% ]* e5 P* Q$ D: F第六十三课 多思路破解练习
7 F) Y* I  o4 s! L$ P第六十四课 转存跟踪法$ n/ N; Y’ |7 n: m5 h2 [1 {$ L7 N
第六十五课 提高班总结课程之脱壳篇
/ o2 C2 j8 p1 o, `, v第六十六课 提高班总结课程之破解篇(完)4 k( b, o; a6 P( L6 V1 f

* v& ^$ Q/ }8 K7 n& x4 ]—————————————————————————-6 Q7 ^/ ?4 G/ V( ^) g, }  e2 R
1-学会欺骗_辨别欺骗PEID之两例.rar. B, `4 I7 s9 M  @, i

) B. `! c, F! l% d+ p6 p2-vfp_exeNc6.20内存型脱壳.rar( q- w& C, t% ^, ~% k( j
( R& {3 ]/ B” f! G# L8 e- o
3-手动修改PE头_TeLock的IAT处理.rar; b2 w% E( w7 r+ X# p
5 ~’ Z” w* r  h* O8 j% n+ ]
4、WinUPack脱壳分析_资源_PE头的修复.rar
6 U! ~” e; W7 M8 _
! q5 a, V# X6 [+ m1 H6 ]5-EasyCHM脱壳去校验(很经典的校验).rar
+ v2 W& l4 M0 Q’ |% d+ v’ Z# D  u# a$ K& E+ C/ K4 P4 F
6-轻松解被MoleBox打包了的程序.rar, U# b  m3 r” i% M2 f: {5 j
2 {+ |/ k8 y# L/ {; F( P
7-类MoleBox打包程序 的脱壳.rar
5 O: }! U+ p* M3 _# T
! t2 h, v, ]3 s- z6 b3 d8-手脱UP X的DLL.rar4 ^* d$ K! l! b! }% B
; d) ; b” k: }% t, ]( b! P
9-手 脱ASPack的DLL.rar5 @; j, o5 `3 `- @1 Z6 X

4 N, Q4 q9 r” d; c12-Armadillo All Of Protection 之二.rar, q/ H’ y, u6 R2 k, u2 ?
4 q” }* l; P’ N- r( {; G
13-OD脱DOS下程序一例.rar
$ t1 N% U+ |3 _6 Y. ~& t4 D1 ” Y+ V3 h: o7 x
14-手脱Armadillo的DLL.rar
2 I& B- B, V* V0 G6 y$ G# {6 Y$ R’ D  e- j; m) n6 B  |0 Y
15-快速修复DLL的重定位表法.rar
/ C; @7 D2 H) C! k/ D
– {- N% `2 s7 ]16-软件DIY之一.rar9 z” ?( u. y6 M* O6 w  q7 t! K

* L) B3 @3 `, l. t3 }+ u17-软件DIY之二.rar
& [7 ?% O3 }& ]0 b) a0 J
, U) a# T& x8 `- u1 g18-ASProtect 2.X SKE脱壳Patch注册名.rar9 ~; o: r7 q) f* ) z’ _4 L
2 ^’ x: J  L& l) i” ?( u0 D” W
19-ASProtect 2.X SKE脱壳破解.rar
” Z3 R6 L6 {  P$ ?) l. B” H# l1 p7 T”
20-脱UPX_ARMadillo双层壳.rar
, i” V; N% u% x
8 z’ y& m% C& m) @. w6 . H21-不太一样的Armadillo脱壳破解.rar
3 }7 ~) R  i( d1 v! d: L” C! f% I! 8 n
22-IceLicense保护破解.rar3 z5 p3 I* y1 S) _/ s/ R+ m( k” U& W  ?
) V, m9 E; W% w$ N* l
23-VB程序脱壳去校验_破解.rar
3 m! v; u  o$ `; K7 ~” J
, z6 b5 _& ^& I* X& K6 x: ^24-不用ImportREC脱ACProtect.rar‘ H( r+ K- s) g4 G
# i8 A- ^0 s% l  b4 a& G& l% E
25-打开破解的思路之门.rar
‘ i1 E- O; h/ P; c* c9 S& Y, y, d% L; j’ N, Z) v
26-深度总结VB程序的破解思路.rar
+ G’ D7 U. @; j- m# r1 O: I4 T” Z% _; e( P& w9 B7 |6 O
27-深度总结Delphi_BCB程序的破解思路.rar
  n# F/ C/ e1 ~3 }4 z28-深度总结C类程序的破解思路.rar
4 a; q) m$ U+
, K& `4 {* n; R3 d0 z$ ^; v) t0 e29-易语言程序的破解思路.rar
3 f4 ]9 P0 y, w6 }1 [3 y- |* _/ a- O
30-重启验证之注册表类型.rar3 b$ z6 L. V+ K. C- A$ @% s4 C

” o. S% ?$ y:   O4 v4 t31-重启验证之ini文件类型.rar; V8 |. I8 z$ p4 C) l

! T% {% D6 g9 i32-重启验证之其他类型.rar
. l’ 2 M) O4 K% s9 `  J3 ]1 T8 x$ `& n1 Z
33-SMC(不脱壳破解)之UPX介绍.rar
5 / M& s0 d1 ^” T& j6 e
9 $ _3 z) p. j. s9 P34-SMC(不脱壳破解)之ASPack介绍.rar
% ~& K3 j’ _# G. `” v; r: k# F4 m) U# N
35-破解爽吧Q直播群发.rar
– n! G$ W! w$ u1 N’ b6 B
+ y/ p2 b. A8 d: d2 D) |, C9 t36-几种流行补丁工具的使用.rar
6 ^0 I/ Q: t7 H4 E7 |
” R/ L; H2 @% ! m. {: ?37-去启动框一例(90_通杀).rar. & _( N( ]+ a- e$ D

; – l. n’ E5 z2 |( 38-Avast!杀毒软件注册码寻找途径.rar6 [$ ~. `) t. x7 o7 l
39-Point-H破解法.rar
$ w% [( O6 C  I9 ^& w! ~; ?% {$ X2 a7 J3 S+ ]# e
40-破解泡泡卫星网络电视.rar
6 A% , a5 j3 E2 ]* ]4 L0 Z! h8 J  N. N! K. P* V# E& Q; }1 ?
41-破解USBTrace.rar
3 L( Q7 x( M3 I
0 f0 R/ D, F& b/ f# N: {9 ^- k42-破解SuperCHM.rar
7 c% ]+ Q. ^, C  ]  K2 D6 ]. k; G0 q1 b2 R5 o( T. l6 e
43-迷你网络电视! Z8 j0 w/ C+ k
https://www.fs2you.com/files/3e18e899-b760-11dc-b73d-0014221f3995/& ?6 g7 ]0 W0 Q# ]- U

8 a( G” Y* L7 x/ k/ E# C’ u; _44-NXPowerLite破解
3 Y  Y- P& T’ x’ S& @9 N- Dhttps://www.fs2you.com/files/ad2a0438-b760-11dc-8464-0014221f4662/
6 t8 . n” G* |; w  C* f$ A  M5 M4 y# l5 r! r
45-某ASProtect 2.x软件脱壳破解
3 s9 L0 ^5 Y7 ^, [8 B- https://www.fs2you.com/files/15165f57-b761-11dc-808f-0014221f3995/
8 k# R$ j3 e% T% f+ k( P8 X% ~” c’ }  C/ ^  N8 L$ R; B
46-联众台球圣手脱壳优化去试用框
/ v8 m* w* g( a, E; c$ U& N7 ^https://www.fs2you.com/files/f9964600-b761-11dc-87f5-0014221b798a/
3 |1 |& y3 @- j4 [+ F
# v4 q; f+ A/ b6 p7 t6 r47-QQ任我发脱壳去校验破解+ e* N, ]: V  A4 O3 X7 y1 [; g: a
https://www.fs2you.com/files/953b2307-b761-11dc-b131-0014221f4662/
) M’ r, g! U% ) r3 y
  m+ g* 7 O5 l48-手动跟踪加密指针7 x* ?7 ^’ F: C’ w, |; A+ E
https://www.fs2you.com/files/4c6b1435-b9e0-11dc-bab0-0014221b798a/
% u$ |’ ^) H% p& ~+ e
7 P* Y  {6 `( d/ ]2 K( e, I6 p49-某Armadillo软件的脱壳优化去校验破解1 R( @. m: I” ]
https://www.fs2you.com/files/f33fdfae-b762-11dc-910f-00142218fc6e/
, p5 Q’ [, ]+ i% y6 ^6 ?. c; c3 y5 ~& 5 c8 v, }
50-另一类IceLicense保护的破解1 ?% X8 b/ l& ~& [+ J& X  D
https://www.fs2you.com/files/d94c6a8a-b9e0-11dc-ac27-0014221b798a/
8 d0 u7 [- {5 N( K* ^1 P: M3 b8 R0 U% d- N6 t, W
51-破解teltel超速拨号器.rar
2 x+ t( ) J  X0 D) @52-国外的代理猎手脱壳(ASProtect 2.X)破解
. o$ C: I; |’ p$ B7 H& qhttps://www.fs2you.com/files/6d8c46b5-b9e6-11dc-af7b-00142218fc6e/% 2 X: R8 u) }. h

– `3 x0 u” p  n# ~4 $ F53-打开从程序自带函数入手的思路
1 _0 k* u; C) r8 u* ~2 K/ ) yhttps://www.fs2you.com/files/c9b1020f-bd06-11dc-b575-00142218fc6e/4 p0 P1 b- a/ ~0 X# ~
* y( `& X: E  I) s, |. l3 A
54-INI文件操作3例
  D6 Q- i. K’ |& _/ Shttps://www.fs2you.com/files/29449f59-bd07-11dc-b0d8-0014221f4662/
5 G/ M. W1 _+ J; F0 g1 s- @, c
1 y- b% Z” s# {9 K4 o% _1 e55.rar/ I6 _2 Q* G! D” I/ d( x. b; d6 I
56-某软件的简单追码# v2 g- l7 v; u
https://www.fs2you.com/files/7c1e4e6e-bd08-11dc-b169-00142218fc6e/6 V( F6 d# x. i: [& y8 & q! Q0 F7 ]

7 N1 N* v! i5 V7 n% O7 J2 E4 A# ~57-DLL文件操作
1 {) X& E0 _& l” ]https://www.fs2you.com/files/d2c5ea91-bd08-11dc-a9ee-0014221f4662/
1 ?7 V* j* i6 W% }* X: q8 ~3 g( d, N8 x  R8 j
58-CrC型的追码
. I- p  I& n! Z. lhttps://www.fs2you.com/files/93eeb2ba-bd09-11dc-8d7b-00142218fc6e/+ u% p/ d0 T” T, o
( G” m8 a% o7 w# s3 |
59-C类程序的经典断点  N6 {! L0 B+ P7 n
https://www.fs2you.com/files/1e17ada3-bd0a-11dc-bdf6-0014221f3995/  S) @8 e; r% l  F; W

3 A4 t! i% G2 R3 U7 s60-Code Splicing的手动识别
+ E, d3 G, `  f1 R. |6 Ghttps://www.fs2you.com/files/6e740323-bd0a-11dc-8634-0014221f4662/
: g% x$ F4 n, @) D, e’ @: k” A# p8 |; F” }+ ~” E0 n/ W/ P” D) X
61.进行到底 .rar
# |! Q8 V/ q, R# m( L( uhttps://www.fs2you.com/files/ec9adaeb-b9e8-11dc-ba8a-00142218fc6e/
1 U8 c’ i0 j: l, i+ C  {; {$ p+ U6 m) C’ V+ b( B0 O/ R
62、Protections .rar
9 M/ a- {& x” Z7 K% [https://www.fs2you.com/files/bd4edc87-b9e9-11dc-8de5-0014221b798a/5 f/ u; a9 e8 B, P+ E: V/ d& W) t
. x6 E& E0 `7 [‘ ^5 a
63、多思路破解练习
9 |, g  s- H1 ^9 bhttps://www.fs2you.com/files/aaca1840-b9ea-11dc-80a3-0014221b798a/
, G5 A7 j. Z” M$ {- ^9 E, |8 I2 f0 C
64、转存跟踪法
* ]  a0 C) i( p’ K, ~https://www.fs2you.com/files/f43a93cc-bd0a-11dc-8e57-0014221b798a/
8 J9 `* q” J6 ~3 R
9 t6 K0 d$ * w% C- X: q( r65:提高班总结课程之破解篇
0 L3 {8 p! k7 s, {& F0 w# Dhttps://www.fs2you.com/files/5f07e085-b98d-11dc-80dc-0014221f3995/
+ w7 k’ j% J+ O1 z& p1 N3 L/ A. h  A! ?2 C2 X
66、提高班总结课程之破解篇
‘ h* [/ y) _; X+ Vhttps://www.fs2you.com/files/95e46e19-b764-11dc-b39e-00142218fc6e/
$ O* R6 N. M* Z* y” T: S, j+ r$ y# _9 S- R9 H’ B2 _1 G3 o( d

9 U9 + [) a7 ^——————————————————————————————: w5 O# Y8 Q4 x2 F- A$ z; o
$ y/ N8 z7 j” D  v
https://down3.cmbfree.com/dengdai123/黑鹰破解提高/1-学会欺骗&辨别欺骗PEID之两例.rar
* [; p: t; l% [  p4 a’ t9 lhttps://down3.cmbfree.com/dengdai123/黑鹰破解提高/2-vfp&exeNc6.20内存型脱壳.rar; z” e8 s/ [7 t7 [* I’ q
https://down3.cmbfree.com/dengdai123/黑鹰破解提高/3-手动修改PE头&TeLock的IAT处理.rar
+ X1 L* |8 X4 m! Jhttps://tittyandco1016.net/space-username-bb-aa-d2-f4-d2-b9-ce-e8/ 这是第4# e* {8 p3 G( f5 p
https://down3.cmbfree.com/dengdai123/黑鹰破解提高/5-EasyCHM脱壳去校验(很经典的校验).rar  D1 z) E! G: w
https://down3.cmbfree.com/dengdai123/黑鹰破解提高/6-轻松解被MoleBox打包了的程序.rar8 C, A% z* U( i3 v
https://down3.cmbfree.com/dengdai123/黑鹰破解提高/7-类MoleBox打包程序 的脱壳.rar
6 p3 A+ E# ]+ Zhttps://down3.cmbfree.com/dengdai123/黑鹰破解提高/8-手脱UP X的DLL.rar9 V5 e+ r8 O( c3 V1 g- r# _” u
https://down3.cmbfree.com/dengdai123/黑鹰破解提高/9-手 脱ASPack的DLL.rar
! |* `1 B4 g) b7 y8 ^9 R4 Xftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/10-手动查找IAT&追踪注册码.rar. H/ ?5 K4 K/ P8 L
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/11-Armadillo All Of Protection 之一.rar
0 f0 X( v& `5 }: Rftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/12-Armadillo All Of Protection 之二.rar
( j6 `$ W9 V! q” A1 f% }% [6 pftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/13-OD脱DOS下程序一例.rar
, h6 w4 o( x0 ?* E9 W, [ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/14-手脱Armadillo的DLL.rar! h: O; J0 s9 f9 k1 J, `1 l7 ?: S/ O
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/15-快速修复DLL的重定位表法.rar
) ^! H+ x8 }’ _: {ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/16-软件DIY之一.rar
( @9 F6 {, q: }8 u( Tftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/17-软件DIY之二.rar6 y: H1 x% f2 i& n9 @: J. V  f
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/18-ASProtect 2.X SKE脱壳Patch注册名.rar
6 h7 B# Y1 F5 H4 X$ Nftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/19-ASProtect 2.X SKE脱壳破解.rar
$ @3 @” ?1 K7 o+ {* fftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/20-脱UPX+ARMadillo双层壳.rar
” H: – A, `1 v& u# @ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/21-不太一样的Armadillo脱壳破解.rar
‘ g: Y* v9 _% f$ U0 }ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/22-IceLicense保护破解.rar
& J! Q3 q$ b* Q7 bftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/23-VB程序脱壳去校验&破解.rar” Z% B” R: b( D! T: a! J
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/24-不用ImportREC脱ACProtect.rar
0 |7 b4 }# Q; N, }% K- @. Jftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/25-打开破解的思路之门.rar
3 U9 f! w: z, ^7 q” [4 Wftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/26-深度总结VB程序的破解思路.rar
( q$ o* `. C. b7 p/ pftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/27-深度总结Delphi&BCB程序的破解思路.rar& U8 q1 g” Z/ x& p
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/28-深度总结C类程序的破解思路.rar
+ H! Q) x: H8 L- p8 i, Oftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/29-易语言程序的破解思路.rar
” [/ J7 f1 L4 |$ n! w* i/ Bftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/30-重启验证之注册表类型.rar1 a* ^6 }& q+ b7 O0 Z
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/31-重启验证之ini文件类型.rar
8 O4 t7 f$ H’ i% B’ I( Dftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/32-重启验证之其他类型.rar
  ~, V8 Z+ ^, n( C5 d# R% j/ wftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/33-SMC(不脱壳破解)之UPX介绍.rar9 ! J9 c/ B: z2 u1 b
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/34-SMC(不脱壳破解)之ASPack介绍.rar5 z% i) C’ I, b
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/35-破解爽吧Q直播群发.rar
, x’ f* F: f  S- `- sftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/36-几种流行补丁工具的使用.rar
5 H) E( V$ q0 J4 _0 C’ M’ aftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/37-去启动框一例(90%通杀).rar
9 [  ?0 `$ V4 W! A) j/ ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/38-Avast!杀毒软件注册码寻找途径.rar, i9 o4 h6 u( i+ n7 T7 y# a
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/39-Point-H破解法.rar
( {) h# ]* Z& k2 D9 X) R+ @4 o: k0 Wftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/40-破解泡泡卫星网络电视.rar: i# O3 [. Z: W) m
ftp://down1.cmbfree.com/黑鹰破解 提 高班/41-破解USBTrace.rar天草(初级)班视频教程& I; b. f3 n, W) Q4 q% W& O. W/ U

: ]4 i1 v: C, P0 s2 r第一课   汇编㈠ + M8 T* X” E) B
第二课   汇编㈡ ” i9 |3 Z2 M+ e, M5 H
第三课   汇编㈢ / i. J  P$ ?- p’ x1 }
第四课   汇编㈣ , Q5 T1 E. [) ]# x# A% g
第五课   汇编㈤ * S) ~9 V, w7 g3 Y
第六课   汇编㈥ & ~: t3 Z% h2 _. I( X. M
第七课   破解㈠
& B6 Z+ P7 z3 W2 r8 i6 X# j第八课   破解㈡ ‘ l% _+ K) v’ D/ % r, J2 _” J3 a
第九课   脱壳㈠
2 W; }+ v3 |8 b  a0 w第十课   Patch㈠
; Z* O+ N2 F0 F’ E第十一课   破解㈢
* u9 d  F* N7 Y  b& B! h- f% z第十二课   脱壳㈡ 3 R* H’ T: y4 P6 [
第十三课   破解㈣ % {& G3 v/ C& `; ” e” v
第十四课   破解㈤
$ ~! M! l& }6 I” y3 ^第十五课   破解㈥
) Z6 E% Z, o# H; h: q& E第十六课   破解㈦
8 M/ _3 u1 j- {5 `% C第十七课   破解㈧ ; {! ^0 x0 r5 l- c- s’ E; y5 Z
第十八课   破解㈨
8 U8 # `/ M1 u- b- q. {& [, Z第十九课   破解㈩ ‘ c  q8 F8 j, N& S; T
第二十课   脱壳_破解⑾
3 m! T4 `# U/ I/ e第二十一课  手动Patch㈠ . P” G4 g. Q1 P, z) w7 `+ w
第二十二课  国外破解技术
& l+ E2 l% T7 y* O! F) z第二十三课  keyMake补丁免杀 ! f8 ^3 Y% _- N’ Q8 |
第二十四课  破解_手动Patch㈡ ( W  c( r4 t4 L3 ]3 |7 _
第二十五课  破解⑿! A# T: ^. k! Q5 D1 P
第二十六课  初级班总结课程(完)天草(中级)班视频教程
1 @: ~4 r1 |4 m8 d: F# y# y* Q; ?/ L  y/ E
第一课   脱壳㈠ . u! F& ~4 L3 D! w7 ?4 D  z/ S# _
第二课   脱壳㈡ 2 Q- }7 q+ @9 F+ v
第三课   脱壳㈢ : L; o* `* I” X9 k) v
第四课   脱壳㈣
9 J( u1 O  b9 j9 L3 _6 t8 L& C1 L; C+ l第五课   不脱壳破解(ASProtect 2.0x Registered) ( ^9 x2 A% ]& f3 u- `” G
第六课   不脱壳破解(ASProtect 2.0X)
0 D, t) v2 N” j, j- A& A- y  ~第七课   SVKP 1.43另类脱壳 6 P5 ~) o2 b0 d4 B, c+ Q  Y1 V
第八课   Winupack0.33脱壳 6 R+ j) p2 @4 W: ~
第九课   SVKP 1.32 & i* `” h: b. s% v/ D! Y
第十课   破解㈠ % }$ H$ v5 `) o3 H  f8 U8 P
第十一课   脱壳㈩
+ r; A. P% m7 c  B2 M& N” d第十二课   脱壳⑾(SDK) 7 E: O” z5 L# X+ b, f+ ?
第十三课   脱壳⑿ 7 h! m$ d3 Y+ A  h
第十四课   Armadillo CopyMemll Debug-Blocker ” D, _! U’ D” X! _2 {, U) W
第十五课   另类破解
9 J1 V0 y+ g’ X& f! o. v+ j2 c第十六课   使用ArmInline来脱Arm
! S/ r$ @2 P7 U2 }7 s第十七课   破解㈢
– G1 _$ D” D6 W第十八课   KeyGening
$ G* m& V& g# O3 h第十九课   脱壳⒂
$ w’ L- e# x* l* L/ E- X第二十课   另类脱壳破解
$ c+ n0 R, i  c2 G3 w’ Z& E2 J第二十一课  破解㈤
1 a9 h7 c5 p) m9 e- G; V, F$ R第二十二课  另类破解 : I3 u: g+ d2 i( c5 G
第二十三课  脱壳破解
8 E+ N’ k1 R& o9 [第二十四课  “附加挂式”破解法
$ x* j6 X3 a: S: |& Z( U. K! T第二十五课  抓“马”记
– [3 z3 L$ l  p第二十六课  去自校验新法 & D* P’ `$ ?+ l% Z1 L: t7 i
第二十七课  脱壳⒆ & b5 E; L6 t+ a, S
第二十八课  中级班总结(完) 天草(高级)班视频教程8 _5 ^, T2 R. Z) ~! Z) G1 Y

7 ]* u’ f$ r, ?2 R: N” F/ v7 x
第一课   IP验证
6 o1 Y. B( 9 [4 b! J+ C# P5 w第二课   SVKP 1.4X进阶
‘ I+ W: s4 @+ b  V2 E第三课   跳过服务器检测
; p; c* ?) s  i第四课   tElock另类脱壳破解 0 ~3 P! v) U% W
第五课   服务器检测
6 n2 J, F- G$ b8 O第六课   EXEcryptor2.x
, F5 q  Z- s4 y7 n0 T3 v3 H# A第七课   Patch破解ACProtect(带网络验证)
  l* p# U8 H# a( s- F第八课   Acprotect全保护 / @9 $ K! E( H’ F% G$ Z: o
第九课   传世VIP2.31版
4 M; E! o% Z% B( z’ D. c- }第十课   ASProtect 2.1X之VB程序_OEP修复 * {$ y) J’ l( X! U
第十一课   传世商王正式版本破宝
1 F7 s- d4 k% }: N3 t第十二课   手脱ASPr 2.X-1 7 c, C9 W’ v6 }2 }
第十三课   台湾热血英雄_不脱壳Patch之ACProtect + N& K, e& b/ s* T( f+ t/ r
第十四课   直接给ASPr 2.X做内存补丁 7 I  H” B$ Q/ b
第十五课   WinMPG VideoConvert破解
, S; p* C9 R” w2 `) R2 O/ t5 m第十六课   不脱壳破解ACProtect 4 D/ K. Q5 Q; B6 B; Y. i
第十七课   用脚本脱ASProtect 2.X 9 G” v6 D$ v9 R% X) J
第十八课   新补丁工具Loader-ASPr 2.X ( 7 N+ I- I% f- J
第十九课   脱壳破解
/ p  [5 Y; F3 a7 a/ P第二十课   躲避ASProtect内存校验
8 P) Q& u7 n’ S; O4 t; ?第二十一课  一流QQ挖金子外挂 # D  K0 J; o- ?’ h8 g/ v’ r
第二十二课  跳过服务器登陆限制
  N8 S: E: I) K5 D- O第二十三课  脱壳后直接注册 7 J’ ]5 o# }2 |
第二十四课  完全手脱ASPr
) |3 u, K$ K’ L+ `  G第二十五课  某商业软件算法分析 $ {‘ c* x4 o7 t( T- G2 n’ L
第二十六课  Armadillo全保护
% ^7 O3 Y& n3 k” }9 J第二十七课  高级班总结(完) 6 b/ p4 }7 V: ?- B’ v3 L
课外练习   ASProtect2.X脱壳练习
manbet网页登录列表
manbet网页登录 网站地图 万博官网首页 manbet网